Podmínky ochrany osobních údajů

(INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

Vážení zákazníci,


provozovatelem webové stránky (tj. e-shopu) www.eshop.imofa.cz je společnost IMOFA, spol. s .r.o., se sídlem Milevská 922/2, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 438 74 452, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4862 (dále „společnost“ nebo také „správce osobních údajů“). Pokud se v našem e-shopu rozhodnete nakoupit, anebo pokud se třeba i jen zaregistrujete či nás oslovíte s dotazem, obdržíme od vás údaje, které se vztahují k vám jako fyzické osobě (tj. např. jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení). Nejen proto, že nám právní předpisy ukládají řadu povinností v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob, ale zejména proto, že si sami uvědomujeme, jak je důležité tyto údaje chránit, poskytujeme vám tímto informace o způsobu, jakým s nimi nakládáme a jak je chráníme.

Nemáte povinnost nám vaše osobní údaje poskytnout. Jejich poskytnutí je však nezbytným předpokladem k tomu, abyste mohli využívat služeb našeho e-shopu. V žádném případě vámi poskytnuté osobní údaje nevyužíváme/nepředáváme k jiným komerčním způsobům.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností, nás prosím kontaktujte, kdy aktuální kontakt naleznete právě na našich webových stránkách www.eshop.imofa.cz


1. Jaké osobní údaje zpracováváme a v jakém rozsahu?

 • identifikační údaje: zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ pokud jste fyzickými osobami podnikateli;
 • kontaktní údaje: zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa: fakturační - bydliště/sídla (pokud jste fyzickými osobami podnikateli) příp. i doručovací;
 • údaje o vašich objednávkách, tj. jaké zboží (služby-nájemné strojů), jste si objednali, způsob doručení a platby (pokud je platba prováděna bezhotovostním způsobem, tak číslo bankovního účtu, ze kterého je zboží placeno), zda jste uplatnili reklamaci a z jakého důvodu; zda jste jako spotřebitele využili svého práva v zákonné době odstoupit od smlouvy, neboť k jejímu uzavření došlo mimo obchodní prostory (tj. prostřednictvím objednávky v e-shopu).

Rozsah osobních údajů, které o vás budeme zpracovávat (tj. těch, které nám sami sdělíte) samozřejmě bude odpovídat tomu, jaký rozsah služeb vám budeme poskytovat, tj. zda si od nás zboží na e-shopu objednáte (zde od vás potřebujeme více údajů, abychom vaši objednávku mohli vyřídit a zboží doručit), anebo se např. pouze registrujete, vznesete dotaz, komentář, učiníte recenzi apod. Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat pouze v nezbytně nutném rozsahu pro daný účel.


2. Co nás opravňuje ke zpracování osobních údajů a pro jaké účely?

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, neboť:

 • je potřebuje pro splnění smlouvy (aby mohla vyřídit vaši objednávku), příp. předsmluvní povinnosti (např. pokud pouze vznášíte dotaz, pouze se registrujete) /tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR/;
 • musí splnit právní povinnost, kterou ji ukládá zákon (např. vystavovat řádné daňové doklady a ty archivovat )/tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR/;
 • je potřebuje pro účely oprávněných zájmů (např. z důvodu případného vyřizování reklamací; za účelem šíření přímého marketingu - obchodních sdělení vlastních obdobných služeb, to avšak pouze v rozsahu a za podmínek, které nám umožňují platné právní předpisy; zaslání dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF; provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek), /tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR/;


3. Komu můžeme zpřístupnit osobní údaje, tj. kdo je tzv. příjemcem a jaké jsou kategorie příjemců osobních údajů?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit vaše osobní údaje vždy ale pouze v nezbytném rozsahu pro splnění předmětné služby:

 • zpracovatelům, jako jsou zejména:
 1. poskytovatelé platebních brán a služeb pro zajištění bezhotovostní platby;
 2. dopravci;
 3. dodavatelům externích služeb pro společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby); daňoví či účetní poradci, právníci za účelem poskytování poradenských služeb; osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti;
 4. subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).


4. Budeme předávat vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?


Společnost nebude předávat vaše osobní údaje do třetích zemí (mimo rámec EU) nebo mezinárodním organizacím, resp. bude je předávat subjektům, jak uvedeno výše v bodu 3. Pouze jedinou výjimkou je společnost Husqvarna, která vede globální databáze svých klientů. Tato společnost nás výslovně ujistila i doložila, že v rozsahu, v jakém mohou být osobní údaje z registrace produktů uloženy a zpřístupněny na globálních databázích, jsou uzavřeny smlouvy o vnitropodnikovém přenosu dat mezi společnostmi skupiny Husqvarna, a to plně v souladu s GDPR. Přenos dat do třetích zemí je tak náležitě zabezpečen a spravován.


5. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané z důvodu splnění smlouvy, z důvodu splnění právní povinnosti a z důvodů oprávněných zájmů (jak uvedeno výše u bodu 2) budeme uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpis a po dobu, co bude trvat oprávněný zájem společnosti.


6. Jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme?

Ke zpracování vašich osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.  Společnost si je vědoma toho, že zpracovává osobní údaje a vynakládá proto veškeré úsilí k tomu, aby tyto byly chráněny a dodržuje bezpečnostní zásady pro jejich zpracování. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Společnost zajišťuje ochranu vašich osobních údajů proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje.


7. Jmenovala společnost tzv. pověřence?

Společnost nejmenovala tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu GDPR).


8.Jaká jsou vaše práva?

V rámci zpracování osobních údajů společností máte tato práva:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje společnost zpracovává,
 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po společnosti výmaz Vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu společnosti /bod 2 (iii)/ vznést námitku,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

dne 1. 3. 2021, IMOFA, spol. s r.o.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz